Facebook jaa Twitter

Lemmikki kyllä
Sauna

Voita 100 € lahjakortti!


712: Lomahuoneisto 9 Kuninga Dönhoff


VUOKRASOPIMUS
Oheinen sopimus sisältää vuokratarjouksessa (kohteen kuvauksessa) mainitun kohteen omistajan (jatkossa Vuokralleantajan), jota välityssopimuksen perusteella edustaa EstRent Cottages OÜ (jatkossa EstRent) ja kohteen vuokraamista haluavan henkilön (jatkossa Vuokralainen) välisen kohteen vuokrasopimuksen (jatkossa Sopimus) yleiset ehdot. Kohteella tarkoitetaan tässä sopimuksessa vuokrattavaa huoneistoa, taloa, lomamökkiä tms. Vuokralaista ja Vuokralleantajaa nimitetään kumpaakin erikseen Osapuoleksi tai molempia yhdessä Osapuoliksi.Vuokrasopimuksesta syntyvät velvoitteet täyttää Vuokralleantaja. Myös mahdolliset Sopimuksesta syntyvät vaateet esitetään Vuokralleantajalle.
 
1. Vuokrasopimuksen kohde, Sopimuksen solmiminen ja kesto
1.1 Vuokralleantaja antaa ja Vuokraaja ottaa käyttöön kohteen, jonka tarjous (Kohteen kuvaus) on julkaistu EstRentin verkkosivulla www.estrent.fi ja josta Vuokralainen on tehnyt ja EstRent vahvistanut varauksen Sopimuksen kohdan 1.2  mukaisesti (jatkossa Kohde). Vuokralaisen tulee olla vähintään 23-vuotias.
1.2 Vuokralainen tekee Kohteen varauksen verkkosivun www.estrent.fi ohjeiden mukaisesti. Varauksen tekemisen jälkeen lähettää EstRent Vuokralaiselle tiedon varauksen vastaanotosta, laskun/myyntitarjouksen Kohteen vuokrauksesta ja tiedon vakuusmaksun maksamisesta. Sen jälkeen, kun laskusta/myyntitarjouksesta on maksettu 25 % lähettää EstRent Vuokralaiselle varausvahvistuksen, joka sisältää myös Vuokralleantajan yhteystiedot,  Kohteen tarkan sijainnin ja tiedon Kohteen avainten saamisesta.
1.3 Sopimus katsotaan solmituksi sen jälkeen, kun koko Vuokralaisen maksettava vuokra on maksettu EstRentin pankkitilille. Vuokralaisella on oikeus käyttää Kohdetta varauksessa mainittuna ajanjaksona (jatkossa Vuokrakausi).
1.4 Koko maksettava vuokra tulee olla maksettu vähintään 44 päivää ennen Vuokrakauden alkua. Mikäli Vuokralainen on maksanut 25 % summasta, mutta ei maksa loppuosaa eräpäivään mennessä, katsotaan, että Sopimusta ei ole solmittu. Mainitussa tapauksessa sovelletaan kohdassa 4.3. mainittuja maksu / maksujen palautusehtoja.
1.5 Mikäli varaus tehdään alle 44 päivää ennen Vuokrakauden alkua, maksaa Vuokralainen kerralla koko vuokrasumman.
1.6 Sopimus päättyy Vuokrakauden viimeisenä päivänä.
1.7 Vuokralleantaja antaa Kohteen Vuokralaisen käyttöön Kohteen kuvauksessa kerrotussa varustuksessa ja kunnossa.
1.8 Vuokralaisella on oikeus käyttää Kohdetta vain Kohteen kuvauksessa mainittuun tarkoitukseen. Vuokralaisella on oikeus käyttää Kohdetta henkilökohtaisesti ja majoittaa sinne muita tarjouksessa mainittujen vuodepaikkojen tai majoitettavien henkilöiden enimmäismäärän mukaisesti. Mikäli henkilömäärä ylittyy, on vuokralleantajalla oikeus vaatia enimmäismäärän ylittävien henkilöiden välitöntä poistumista, kieltäytyä kohteen luovuttamisesta vuokralaiselle tai lopettaa vuokrasopimus. Mikäli vuokrasopimuksen lopettamisen perusteena on henkilömäärän ylittäminen, maksettua vuokraa ei palauteta.
1.9 Vuokralleantaja on velvollinen luovuttamaan ja Vuokralainen vastaanottamaan Kohteen varauksessa mainittuna päivänä klo 17-22.
1.10 Kohteen luovutuksen yhteydessä Osapuolet laativat tarvittaessa Kohteen luovuttamisesta kuitin, johon merkitään luovutuspäivä, mittareiden näytöt ja muut tarvittavat seikat (avainten lukumäärä, vakuusmaksu, jne).
2. Vuokra, sivukulut ja vakuusmaksu
2.1 Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokran verkkosivulla www.estrent.fi julkaistun hinnaston mukaisesti. Mikäli Kohteen vuokratarjouksessa ei ole mainittu muuta, maksaa Vuokralainen vuokran lisäksi myös sivukulut (vesi, sähkö, jne; jatkossa Sivukulut).
2.2 Sivukulut määräytyvät mittareiden perusteella ja Vuokralainen maksaa Sivukulut Vuokralleantajalle Sopimuksen päättyessä.
2.3 Vuokralainen maksaa Kohteen luovuttamisen yhteydessä Vuokranantajalle vakuusmaksun 100 (sata) euroa (jatkossa Vakuusmaksu), mikäli Kohteen kuvauksessa ei ole mainittu muuta summaa. Vakuusmaksun maksamisen Osapuolet merkitsevät Kohteen luovutuskuittiin.
2.4 Vakuusmaksu takaa Vuokralleantajalle Sopimuksesta syntyvien rahallisten vaateiden, ml. Vuokra, Sivukulut, mahdolliset vahingonkorvaukset ja kulut maksamisen. Mikäli Vuokralainen ei täytä sopimuksesta syntyvää rahallista velvoitetta tai Vuokralleantajalle on syntynyt vahingonkorvausvaade Vuokralaista kohtaan, on Vuokralleantajalla oikeus kattaa Vuokralaisen velvoitteita vastaava vaade Vakuusmaksusta. Mikäli Vuokralainen rikkoo Sopimuksessa määriteltyä velvoitetta luovuttaa Kohde takaisin samassa kunnossa, kuin se oli vastaanotettaessa, on Vuokralleantajalla oikeus periä siivouskulut Vakuusmaksusta.
2.5 Vuokralleantaja palauttaa Vakuusmaksun Vuokralaiselle Sopimuksen päättyessä. Vuokralleantaja palauttaa Vakuusmaksun siinä summassa, miltä osin häneltä puuttuu vaade Vuokralaista vastaan.
3. Osapuolten velvoitteet
3.1 Vuokralleantaja on velvollinen:
3.1.1 luovuttamaan Kohteen Vuokralaiselle Kohteen kuvauksessa mainitussa kunnossa;
3.1.2 takamaan Kohteen säilyttämisen Sopimuksenjälkeiseksi käytöksi sopivassa kunnossa, pl. mikäli Kohteen puutteet ovat syntyneet Vuokralaisen toimesta;
3.1.3 takaamaan Vuokralaiselle  sähkön, veden, jne saatavuuden;
3.1.4 takaamaan omat velvoitteensa kunnolla täyttäneelle Vuokralaiselle mahdollisuuden käyttää Kohdetta ja olla sisenemättä Kohteeseen Sopimuksen keston aikana, pl. kun siseneminen on välttämätöntä onnettomuuden, tulipalon, tms ehkäisemiseksi tai tarpeellisten laitteiden tai mittareiden tarkastamiseksi.
3.2 Vuokralainen on velvollinen:
3.2.1 käyttämään Kohdetta ja Sisustusta käyttötarkoituksen mukaisesti ja huolellisesti, ml välttämään Kohteen ja Sisustuksen häviämistä ja rikkoutumista;
3.2.2 pidättäytymään Kohteessa (sisätiloissa) tupakoinnista ja Kohteessa ja siihen kuuluvalla kiinteistöllä lemmikkieläimien pidosta. pl. mikäli tupakointi ja lemmikkieläinten pito on sallittu Kohteen kuvauksessa. Edellämainittu ei tarkoita, että Kohde on allergiavapaa;
3.2.3 hyvittämään velvoitteiden rikkomisesta Vuokralleantajalle aiheutunut vahinko ml. Kohteen tai sisustuksen häviämisestä tai rikkoutumisesta aiheutunut vahinko;
3.2.4 olemaan pysäköimättä Kohteen yhteyteen kuuluvalle tontille peräkärryä, matkailuautoa eikä pystyttämään sinne telttoja, pl. mikäli Osapuolet ovat siitä erikseen sopineet;
3.2.5 olemaan antamatta Kohdetta kolmannen osapuolen käyttöön ja olemaan majoittamatta Kohteeseen enemmän henkilöitä, kuin Kohteen kuvauksessa mainittu vuodepaikkojen tai majoitettavien henkilöiden määrä. Kohteeseen voi majoittaa sallitun enimmäishenkilömäärän lisäksi yhden enint. 3-vuotiaan lapsen, mutta Vuokralleantajalla ei ole velvollisuutta taata hänelle erillistä vuodepaikkaa. Mikäli henkilömäärä ylittyy, on vuokrattavan kohteen omistajalla oikeus vaatia enimmäismäärän ylittävien henkilöiden välitöntä poistumista, kieltäytyä kohteen luovuttamisesta vuokralaiselle tai lopettaa vuokrasopimus. Mikäli vuokrasopimuksen lopettamisen perusteena on henkilömäärän ylittäminen, maksettua vuokraa ei palauteta.
3.2.6 olla lupaamatta Kohteeseen vieraita, pl. Vuokralleantajan etukäteisluvalla;
3.2.7 ottamaan huomioon naapureiden ja muiden rakennuksessa asuvien ihmisten edut;
3.2.8 ilmoittamaan Vuokralleantajalle välittömästi onnettomuudesta, tulipalosta, tms Kohteessa ja ottamaan välittömästi käyttöön keinot seurausten minimoimiseksi;
3.2.9 ilmoittamaan välittömästi Vuokralleantajalle Kohteen ja/tai siellä sijaitsevien laitteiden normaaliin käyttöön vaikuttavista puutteista ja antamaan Vuokralleantajalle mahdollisuus poistaa puutteet kohtuullisessa ajassa;
3.2.10 täyttämään Kohteen ja rakennuksen, jossa Kohde sijaitsee käytön yhteydessä paloturvallisuus-, järjestys-, taloyhtiön ja yleisiä käyttäytymissääntöjä;
3.2.11 ilmoittamaan Vuokralleantajalle arvoidun saapumisaikansa Kohteeseen;
3.2.12 vapauttamaan Kohteen Sopimuksen keston viimeisenä päivänä viimeistään klo 11 ja palauttamaan Kohteen Vuokralleantajalle samassa kunnossa, kuin se oli vastaanotettaessa, pl. mikäli Osapuolet ovat sopineet, että Vuokralainen maksaa Vuokralleantajalle Kohteen siivouksesta.
4. Sopimuksen lopetus
4.1 Osapuolilla on oikeus lopettaa Sopimus poikkeustilanteessa kirjallisen toistamisen mahdollistavassa muodossa, mikäli siihen on pätevä syy. Muunmuassa on Vuokralleantajalle pätevä syy, mikäli Vuokralainen rikkoo toistuvasti tai oleellisesti tai tahallisesti Sopimuksen pykälän 3.2 velvoitetta ja Vuokralaislle on pätevä syy, mikäli Kohde ei vastaa verkkosivun www.estrent.fi Kohteen kuvausta. Mikäli vuokrasopimuksen lopettaminen perustuu kohdissa 3.2.1. – 3.2.10. mainittujen ehtojen rikkomiseen, ei maksettua summaa palauteta vuokralaiselle. Lisäksi kohteen omistajalla on oikeus vaatia kaikkien vuokralaisen aiheuttamien vahinkojen korvaamista.
4.2 Mikäli Vuokralainen lopettaa Sopimuksen, koska Vuokralleantaja on rikkonut sopimusta, palauttaa Vuokralleantaja Vuokralaiselle vuokran sopimuksen loppumiseen jääneiden päivien osalta.
4.3 Vuokralaisella on oikeus lopettaa Sopimus ennen Vuokra-ajan alkua ilmoittamalla asiasta EstRentille. Mikäli Vuokrasopimus peruutetaan Vuokralaisen puolelta, palautetaan maksettu vuokra seuraavasti:
4.3.1 Sopimuksen peruutuksen tapahduttua viimeistään 60 päivää ennen Vuokrakauden alkua palautetaan vuokra, josta on vähennetty 50 euroa;
4.3.2 Sopimuksen peruutuksen tapahduttua 59 – 21 päivää ennen Vuokrakauden alkua palautetaan vuokra, josta on vähennetty 25%, vuokratun jakson koko vuokrasta. Ennen palautusta vähennettävä summa on kuitenkin vähintään 60 euroa.
4.3.3 Sopimuksen peruutuksen tapahduttua alle 21 päivää ennen Vuokrakauden alkua jo maksettua vuokraa ei palauteta.
Varauksen yhteydessä perittyä toimitusmaksua ei palauteta.
4.4 Mikäli Vuokralainen ei ilmesty Vuokrakauden alussa paikalle tai peruuttaa Sopimuksen muusta syystä, kuin Vuokralleantajan sopimusrikkomuksen tai Sopimuksen kohdassa 4.5 mainittujen olosuhteiden vuoksi, maksettua vuokraa ei palauteta.
4.5 Mikäli Kohteen käyttö Vuokrakaudella osoittautuu mahdottomaksi kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä (kunnan/kaupungin viranomaisten määräys tai toimi; taloyhtiön päätökset) josta kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa, on Vuokralaisella oikeus peruuttaa sopimus ja vaatia koko maksetun vuokran palauttamista.
5. Kohteen palautus sopimuksen päättyessä
5.1 Sopimuksen voimassaoloajan viimeisenä päivänä on Vuokralaisen velvollisuus vapauttaa Kohde ja luovuttaa se Vuokralleantajalle.
5.2 Kohteen palauttamisen yhteydessä merkitsevät Osapuolet vastaanottokuittiin avaimien ja Vakuusmaksun palauttamisen päivämäärän ja muut asiat.
5.3 Mikäli Vuokralainen viivästyttää Kohteen palautusta, on hänellä velvollisuus maksaa Vuokra ja Sivukulut luovutuksen viivästymisestä sekä hyvittämään Vuokralleantajalle viivästymisestä aiheutunut vahinko.
6. Vastuut ja riitojen sovittelu
6.1 Osapuoli vastaa Sopimuksesta syntyvän velvollisuuden rikkomisesta, pl. mikäli rikkomus on seurausta ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimaiseksi esteeksi luetaan ennenkaikkea sota, lakko, rajojen sulkeminen, epidemiat ja ilmasto- tai saastekatastrofi.
6.2  Sopimuksesta syntyvät riidat ratkaistaan neuvotteluteitse. Mikäli sopimusta ei saavuteta, ratkaistaan riidat Viron Tasavallan voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
7. Sopimuksen asiakirjat
7.1 Sopimuksen asiakirjat koostuvat Sopimuksesta, Estrentin verkkosivulla www.estrent.fi julkaistusta Kohteen kuvauksesta, Vuokralaisen Kohteeseen tekemästä varauksesta, EstRentin varausvahvistuksesta sekä lisistä, joista sovitaan Sopimuksen solmimisen jälkeen.

«« Takaisin ««

Tietosuojakäytäntö